SDH Vavřinec

---------------------------------------

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Historie

Historie

Zpráva o činnosti hasičského sboru ve Vavřinci za období od založení v roce 1893 do roku 2008.

Počátky vzniku hasičských sborů spadají do historie devatenáctého století. Z historických materiálů se dovídáme, že zakladatelem prvního "Spolku ochranného před zhoubnými požáry" byl Karel Krohn, který se narodil 26. září 1846 ve Velvarech. Byl obchodníkem a při práci v Hamburku sledoval činnost ochrany hasičských sborů při velkém požáru. Po návratu do vlasti myšlenku za pomoci několika pokrokových občanů prosadil a tak byl v roce 1863 založen první "Spolek ochranný", který sdružoval 18 členů. O rok později schválila městská rada stanovy na zřízení prvního hasičského sboru, který byl založen 22. května 1864, jehož jednatelem se stal zmíněný zakladatel Karel Krohn.

Po založení hasičského sboru ve Velvarech následovaly další. Dne 25. května 1867 vydala policie tzv. "Řád požární policie" pro království české a tím se dobrovolnému hasičstvu dostalo zákonného podkladu.

O 10 roků později se konal první zemský sjezd ve dnech 13. a 14. srpna 1876, kde již bylo přítomno 800 delegátů, kteří zastupovali 88 sborů. Dále byla uspořádána první hasičská výstava v Královské oboře v Praze. Ústřední hasičská jednota Království českého byla po roce 1891, rozdělena na dvě části - Zemská ústřední hasičská jednota Království českého, jejímž starostou byl Titus Krška a na Rakouskou větev. První sjezd českého hasičstva se konal 15. až 16. srpna 1891 v Praze. Po tomto sjezdu nastal další velký rozmach a zakládání nových hasičských spolků zvláště ve vesnicích.

Na Moravě byl první dobrovolný hasičský sbor s českým vedením založen v Třebíči, zásluhou třebíčského rodáka Tita Kršky, který se narodil 12. srpna 1842. Od šedesátých let minulého století byl Krška předním národním propagátorem hasičstva, který celý svůj život zasvětil myšlence hasičské - myšlence pomáhat svým spoluobčanům v neštěstí. Již v roce 1874 svolal do Brna zástupce založených hasičských sborů a starosty z 200 obcí a vnuknul jim myšlenku, aby v každé jejich obci byl založen a do činnosti uveden dobrovolný hasičský sbor. Podílel se na zpracování a vydání předpisů protipožární ochrany, vypracoval podrobnou sestavu pro výcvik a pohotovost členů hasičských sborů. Z jeho podnětu byla také uvedena v činnost v roce 1900 stavovská Hasičská vzájemná pojišťovna, která svou činností až do roku 1945, do roku znárodnění a sloučení pojišťoven, široce plnila svou ochrannou povinnost vůči svým pojistníkům.

Pro tisk zpracoval hasičskou kroniku, která byla vydána v roce 1898 a popisovala dějiny zakládání a seskupení župních jednot. Při veškeré své činnosti Titus Krška sledoval vybudovat dokonalou protipožární organizaci, požadoval poctivý charakter všeho členstva i vůdčích osobností a ve vzdělávání členů viděl nejlepší prostředek k růstu odborné a zdatné hasičské organizace.

Počátky založení hasičského sboru v naší obci jsou nerozlučně spojeny s jeho zakladatelem Josefem Klimeckým, který byl v naší obci od roku 1887 Okresním hejtmanstvím v Boskovicích jmenován nadučitelem. Narodil se v roce 1855 v Píkovicích, byl učitelem v Tučapech a pak 10 roků učitelem v Protivanově. V obci Protivanov byl požární sbor založen a Josef Klimecký zde působil jako náčelník sboru. Po jeho odchodu do naší obce byl jmenován čestným členem hasičské jednoty v Protivanově.

A tak nadučitel Josef Klimecký vysvětloval i našim občanům jak je nutné založiti takový spolek, který by pomáhal občanům při živelných pohromách a zvláště při požárech. Podle starého archivního deníku došlých a odeslaných spisů, který máme k dispozici jsou počátky historie, které vedly k založení požární jednoty v naší obci, datovány již v roce 1892.

Pod číslem jedna ze dne 16. září 1892 je zapsán přípis od slavného c.k Okresního hejtmanství v Boskovicích číslo 11602 obecnímu představenstvu Vavřinec, kde se nařizuje vyhověti výnosu žádosti ze dne 3. srpna 1892 na zaopatření stříkačky, nářadí a zařízení spolku hasičského.

Na to dne 4. září 1892 obecní představenstvo ve Vavřinci podává výkaz domkařů v obci, jak se na stříkačku uvolují platit.

Dne 24. října 1892 nabízí obecnímu představenstvu firma R.A. Smejkal z městečka Čechy u Prostějova zakoupení stříkačky. Dále tato firma nabízí dne 2. února 1893 prohlídku zásob stříkaček a dne 2. března 1893 podpisuje objednávku na nabídnutou dvoukolovou stříkačku a dne 31. března doplňuje výminkami objednávku na stříkačku.

Dne 13. dubna 1893 oznamuje firma obecnímu představenstvu vyhotovení stříkačky a přikládá účet 359 zlatých. Po dvou upomínkách 18. a 19. dubna s dotazem proč se pro stříkačku nejede je tato odebrána dne 23. dubna 1893 i s přiloženým účtem o přikoupených věcech a potřebách pro sbor hasičský.

Dne 8. listopadu 1893 c.k moravsko - slezská vzájemná pojišťovna zasílá na kvitanci ze dne 4. února představenstvu obce příspěvek na zřízení sboru v obnosu 15 zlatých. Dále 18. prosince 1893 Titus Krška oznamuje představenstvu obce, že obec obdrží podporu od Zemského hasičského fondu ve výši 300 zlatých.

Po té co byla stříkačka přivezena v roce 1893 do obce, bylo započato se založením "Sboru dobrovolných hasičů" ve Vavřinci.

Podle stanov dobrovolné jednoty hasičské, které se nám v originále zachovaly, se dozvídáme, že mezi zakládající členy patřili tehdejší funkcionáři obce a to :

starosta obce - Jan Kakáč
první radní - Metoděj Trávníček
druhý radní - Josef Jarůšek
členové výboru: Blažej Ondroušek
Karel Moravec
Vincenc Mikulášek

Dne 11. února 1894 jsou stanovy Spolku hasičského schváleny obecním úřadem ve Vavřinci a podepsány. Po odeslání stanov do Brna jsou c.k místodržitelem schváleny a potvrzeny pečetí ze dne 28. února 1894.

Podle matriční knihy hasičského sboru se dovídáme, že 33 zakládajících členů bylo rozděleno do funkcí ve sboru následovně:

Josef Ševčík rolník čp.6 funkce: předseda a zbrojmistr
Josef Kakáč hostinský čp.50 náčelník
Josef Kala rolník čp.1 první podnáčelník u stříkačů
do 1. 1. 1894
Jan Kakáč rolník čp.37 druhý podnáčelník u lezců
od 1. 10. 1894 první podnáčelník
Vincenc Beránek hostinský čp.15 četař prvního oddělení stříkačníků
František Kakáč čp.35 četař druhého odd. lezců
Jan Filouš obecní kovář čp.33 trubač
Josef Nečas podruh čp.40 trubač
Antonín Kala domkař a kovář čp.41 pokladník


Další členové hasičského sboru byli rozděleni na oddělení:
lezci:

Kunc František domkař čp.13
Jan Kakáč kovář. pom. čp.30
Josef Slouka slévačský pom. čp.7
Josef Blažek kamnářský pom. čp.3
Alois Blažek stolař. pom. čp.3
Josef Nečas kamnař. pom. čp.11, později četař
Jan Nečas cihlář. pom. čp.2
Petlach František slevač. pom. čp.52
Hudec František rolník čp.21


oddělení stříkačníci:

František Trávníček syn rolníka čp.8
Josef Kučera soustruž. pom. čp.10
Jan Slouka soustruž. pom. čp.34
Josef Nečas nájemník čp.28
Vincenc Nečas domkař čp.56
Josef Dohnal domkař a soust. čp.35
-později místopředseda a pak 2. podnáčelník
František Rybář kamnař, domkař čp.51
Metoděj Kala obuvník čp.36
František Trávníček tesař. pom. čp.55
Pavel Ševčík rolník čp.26
Jan Vašíček stolař, domkař čp.55
František Kala rolník čp.17
František Ondroušek zámeč. pom. čp.9
Bedřich Heilig obchodník čp.5
Cyril Tomášek zámeč. pom. čp.14


Tito uvedení občané naší obce stáli u zrodu založení hasičského sboru v naší obci. Postupem času se rok od roku měnilo složení členstva a rozdělení funkcí. Nadučitel Josef Klimecký vstoupil do sboru později a to 14. července 1895 s funkcí jednatele a od roku 1897 až do 1899 zastával funkci předsedy sboru. Krátce po založení sboru se do obce přistěhoval Vladislav Adamíček jako mladší učitel na místní školu. 10. ledna 1897 je přijat za člena a vykonával náčelníka a jednatele sboru. Z tohoto roku 1897 se nám zachovalo první přehledné rozdělení funkcí ve sboru dobrovolných hasičů, které je opatřeno heslem - " Sboru ke cti, vlasti ku slávě, bližnímu ku pomoci."

Od samého počátku vzniku požárního sboru je velmi dobře a přesně vedena veškerá evidence, matrika členů, deník došlých a odeslaných spisů, zápisník o cvičeních, požární deník a další. Proto je nám umožněno při vzpomínce na první historické počátky založení a vzniku hasičské jednoty se opírat o přesné datované údaje a písemné materiály, které se zachovaly pro dnešní generaci.

Bratři a sestry hasiči, vážení občané a hosté. Počátky založení hasičské jednoty byly velmi obtížné, nedostávalo se finančních prostředků a požární technika, která byla v té době k dispozici byla na nízké úrovni. Přes všechny tyto potíže je možno dnes konstatovat, že bylo v té době vytvořeno nezměrné úsilí funkcionářů obce a zakládajících členů, kteří byli ochotni přiložit ruce k dílu pro společnou ochranu proti velmi nebezpečnému živlu - požáru. Že tato činnost nebyla marná, můžeme se přesvědčit z dochovaných záznamů. Velmi často byla prováděna různá cvičení s nářadím, žebříky, pochodová cvičení a teoretická příprava.

Velmi cenným dokumentem jsou původní stanovy dobrovolné jednoty hasičské ve Vavřinci z roku 1894. Jsou podrobně vypracovány do 26. paragrafů:

Podle paragrafu číslo 1 - účelem jednoty jest spořádané spoluúčinkování při nebezpečenství ohně, by zachráněn byl život i majetek občanů.

Paragraf číslo 2 - Prostředky k dosažení tohoto účelu jsou:
  a) Pravidelně ( veřejně i soukromně ) pěstovaný tělocvik se stroji i bez stroje
      se zvláštním účelem na výkony hasičské
  b) Výletní cvičení pochodová
  c) Poučné a zábavné rozpravy a přednášky v oboru tělocviku a hasičstva

Paragraf číslo 3 - aby se účelu toho snadněji dosáhlo, zaveden bude ve sboru hasičském vojenský pořádek

Paragraf číslo 4 - jednota má své sídlo ve Vavřinci, tvoří se dobrovolným přistupováním a sestává ze členů:
  a) činných
  b) přispívajících
  c) čestných

V dalších paragrafech se potom hovoří o právech a povinnostech členů. Jednacím řádu valné hromady, výboru a funkcionářů.

Od prvopočátku je velmi pečlivě veden požární deník, ze kterého se dovídáme, že první zásah u požáru se uskutečnil 29. června 1894 na domku Martina Skotáka ve Veselici.
Požár vznikl na svátek sv. Petra a Pavla v 11hodin dopoledne v domku na půdě a zničil celé stavení. Pohořelé stavení bylo kryto šindelem a sousední pastoušky dochem. Hašení se zúčastnily obecní stříkačka z Veselice, dobrovolný hasičský sbor z Vavřince, Petrovic, Ostrova a Němčic. Ostrovští již více nepracovali a Němčičtí se ve Vavřinci vrátili. Pohořelý byl pojištěn, příčina požáru neznáma, dle řeči snad vyšly z komína saze.

Při dalším zásahu v Suchdole 24. srpna 1894 zachraňovali majetek Antonína Rybáře čp.13. Požár vznikl pod kůlnou u Antonína Rybáře - u Jorků a zničil celé stavení a stodolu, ve které se nalézala mlátička a mnoho slámy. Pojištěn byl u "Vzájemné pojišťovny Moravsko- Slezské v Brně na 600 zlatých, kdežto škoda obnášela 5.000 zlatých. Stavení bylo kryto dochem. Když vše v největším požáru bylo, osvědčil se hasič Josef Ševčík, rolník z čísla 6 ve Vavřinci tím, že vyvedl 3 krávy a tele z chléva při nasazení vlastního života, za což se mu dostalo od úřadu obce Suchdola dne 1. září písemné pochvaly a byl dán všem spoludruhům za vzor. Pomoc lidu byla velmi špatná. Lidé nechtěli pomáhati ani nádob na vodu propůjčiti hasičům, ačkoliv i četníci přítomni byli. Příčina požáru zůstala nevyšetřena. Požáru se zúčastnili jak po sobě docházeli - obecní stříkačka z Veselice, sbor z Vavřince, Petrovic, Sloupu, Ostrova, Němčic, Lipovce a Molenburka.

Jen za rok 1894 sbor zasahoval celkem u šesti požárů a to dále v Ostrově, Petrovicích, Horní Lhotě a na Těchově.

Po zkušenostech z prvních zásahů u požárů bylo rozhodnuto a dne 13. září 1894 nakoupeno dalších věcí pro sbor v ceně 252 zlatých. 21. července 1895 se konal župní sjezd v Molenburku, kde se náš požární sbor plně zúčastnil.
V roce 1895 sbor zasahoval 3× a to 25. 6. u Františka Skotáka čp.24, dále v Němčicích a 1.10. v Ostrově po 3. hodině odpoledne v domku číslo 96 pod kolnou a zničil 5 stavení. Požáru se zúčastnilo 15 sborů a to místní, 2 z Jedovnic, Kotvrdovic, Kulířova, Lipovce, Molenburku, Němčic, Petrovic, Senetářova, Sloupu, Šošůvky, Vavřince, Veselice a Žďáru. Škoda byla
13 000 zlatých, pojištěno za 5 635 zlatých.

Dne 2. dubna 1896 bylo usneseno požádat vysoce slavný zemský výbor o udělení podpory na zakoupení hasičského nářadí a nové stříkačky.

Ze žádosti se dovídáme, že obec měla v té době 57 domovních čísel, 43 bylo pojištěno, 195 mužských obyvatel, voda, že se zaopatřuje z veřejných studní a z jednoho většího a jednoho menšího rybníka a mnoho dalších údajů.

Na žádosti jsou podepsáni: Josef Ševčík - předseda, Josef Kakáč - náčelník, Josef Klimecký - jednatel. Za obec potvrdili žádost Josef Kala - starosta, Metoděj Trávníček - první radní, Josef Jarůšek - druhý radní, členové Karel Moravec, Jan Kakáč a Jan Ševčík. Nato byla objednána čtyřkolová stříkačka opět od firmy Smejkal a to v ceně 820 zlatých. 27. září tohoto roku byla tato stříkačka dána veřejnosti do užívání za účasti 10ti okolních sborů. S touto čtyřkolovou stříkačkou se pracovalo a zápolilo až do roku 1946. Do dnešních dnů se tato stříkačka nezachovala.

Dle záznamu jednatele sboru Josefa Klimeckého ze dne 31. prosince 1896 cituji : Roku 1896 nevypukl žádný požár ani v naší osadě, ani v osadách vedlejších. Bůh dej, aby i příští dok nemusel zdejší sbor hasičský ku žádnému požáru ku pomoci spěchati.

Ze stávajících historických materiálů bych Vás chtěl dále informovat o některých významných akcích, které se konaly v našem sboru ať již na poli cvičebním, kulturním, vzdělávacím nebo při zásahu k požáru.

V tehdejší době nebyla nouze o požáry, které téměř vždy zničily velké hodnoty a majetky občanů. Technika byla na nízké úrovni a boj proti požárům byl obtížný a nerovný.

Tak například požár v naší obci, který vypukl 5. července na svátek Cyrila a Metoděje v roce 1908. Vznikl před 4.hodinou odpoledne neznámým způsobem ve stavení čp.17. Protože v ten rok velké sucho bylo, vítr rozšířil požár velmi rychle na obě strany. Ačkoliv byla rychlá pomoc oběma stříkačkami, nepodařilo se zabránit rozšíření požáru. V krátké době asi ve čtvrt hodině hořelo 9 stavení - čp.17, 18, 42, 57, 16, 11, 12, 64, a 44. Domy č.21, 13 a 34byly uhájeny. Zúčastnilo se devět sborů, 112 členů hasičů. Celková škoda oceněna na více jak 60 tisíc. Obě stříkačky - dvoukolová i čtyřkolová pracovaly na požářišti 16hodin. Za zmínku stojí, jak uvádí historické záznamy z požárního deníku, že Alois Petlach bez odpočinku při požáru hubici (proudnici) řídil až do druhého dne dopoledne.

V tehdejší době také hasiči velmi často a pravidelně cvičili, např. 24. června 1899 vyhlásili o půl 12hod. v noci poplach a stříkali se stříkačkou. 24. dubna 1898 při praktickém cvičení ohledávali a měřili studny, odkud by bylo možno včas požáru vodu čerpati, vyměřili vzdálenosti k místům a zakreslili do mapky obce.

Jak je uvedeno i v zápisu kroniky obecní školy ve Vavřinci náš sbor také zasahoval 11. srpna 1917 při velkém požáru v obci Veselice. Požár se stal v pátek kolem 2hodin odpoledních. Za silného větru se šířil ohromnou prudkostí, takže během dvou hodin zničil 18 obytných stavení s chlévy a vedlejšími místnostmi. I když při požáru zasahovalo 5 hasičských stříkaček, nepodařilo se oheň omeziti. Po 4hodině odpolední dílo zkázy bylo dokonáno, oheň se více nešířil, ale hasiči s lidmi bděli až do rána po celou noc, aby zamezili případnému novému vypuknutí požáru. Při tomto požáru shořela i stříkačka hasičského sboru ve Veselici, což je podle záznamu zjev řídký a svědčí o prudkosti požáru. Při velkém neštěstí pro obec Veselice v této zlé době bylo štěstím, že polní úroda nebyla ještě svezena do stodol, protože žně právě začaly.

23. února 1926 - obec Petrovice velmi pochválila aktivitu a rychlou pomoc při likvidaci požáru ve stavení čp. 37, kde se dostavili po čtvrt hodině v počtu 20 hasičů a po tři hodiny bez ustání pracovali, čímž zachránili majetek. Při tomto požáru vynesli naši hasiči z hořícího stavení prasnici se selaty a zachránili ji od udušení. Jak je zapsáno v deníku ke stroji na pumpování hlásila se samá svodná děvčata, neboť hasiči měli práci na hořícím stavení a záchraně sousedních domů.

Dne 31. srpna 1919 se sbor rozhodl, že zakoupí knihovnu, která zbyla po pěveckém spolku ve Vavřinci. Obecní výbor odhadl cenu a peníze byly dány na sirotky v obci. Postupně dokupovali knihy další a celou knihovnu pak předali v pozdějších letech obci.

Ze záznamu se například dovíme, že příspěvek 5,-Kč za rok platili přispívající členové v roce 1922.

Členové hasičského sboru se řádně zúčastňovali veškerých oslav a slavností ostatních sborů v okolí. 10. 6. 1922 se zúčastnili slavnosti nově založeného sboru ve Veselici, 15. dubna 1923 uspořádali oslavu a veřejné cvičení na památku 30 let založení sboru ve Vavřinci, 2. července 1927 se zúčastnili oslav při 50letém trvání sboru v Olomoučanech, 30. června 1928 účast na župním sjezdu a současně na oslavě 50. výročí založení sboru v Němčicích, 14. července 1929 na župním sjezdu a účasti na oslavě 35 let trvání sboru v Rájci.

V srpnu 1929 účast na předání motorové stříkačky sboru v Petrovičích, 7. 6. 1931 na okrskovém cvičení a oslavy 35 let trvání sboru v Šošůvce.

24. listopadu 1924 daroval moravský zemský výbor finanční podporu obnos 180,-Kč, který byl vyplacen vdovám po zemřelých hasičích a dvěma stálým členům

4. prosince 1927 po zavedení elektrické sítě v obci byli členové sboru proškoleni jak při požáru s elektrickou sítí se má zacházeti.

Již na roční valné hromadě 6. ledna 1929 se mluvilo o nutnosti zakoupení motorové stříkačky.

Z dalších zpráv se dovídáme, že při cvičení se čtyřkolovou stříkačkou v roce 1934 bylo v obci použito 170 metrů hadic a po vytroubení k útoku po výstřik vody z koncovky proudnice byla na něm naměřena doba 1 minuta 40 vteřin.

8. října v roce 1939 vzdali čest účastí na pohřbu Josefa Nečase, který byl posledním zakladatelem našeho sboru.

Valná hromada se v roce 1942 nekonala, pro přísný zákaz vzhledem k vyhlášení staného práva.

Dne 7. září 1942 v 9.00 hodin dopoledne vznikl požár ve stodole č. 2 ve Vavřinci. Jak je uváděno v požárním deníku, požár vznikl přímo u zásuvky el. Samočinného vypínače úderem blesku do el. vedení, kde nastala porucha a tlením na el. vedením se požár vznítil. Shořela stodola a úroda ve snopech z 80%.

Dne 13. února 1945 v 8 hodinu večerní vypukl požár v dřevěné noclehárně u kůlny ve Sloupě, která sloužila dělníkům, pracujícím na válečné výrobě v jeskyni Kůlna.Právě v tu hodinu nebylo dělnictvo přítomno, shořelo mnoho šatstva i peníze, které zde byly zanechány. Náš sbor se dostavil se strojem v počtu 12 hasičů a mnoho jiných sborů. Žádný sbor se strojem nepracoval, v potoce u "Hřebenáče" nebyly voda, pouze se zabraňovalo rozšíření ohně do lesa.

Dne 25. prosince 1945 byl obdržen dopis o přidělení dvoukolové motorové stříkačky s částečným příslušenstvím starší PS - 8 od firmy Stratílek, která byla jako konfiskát po němcích a stála 17.000,-Kč. Tyto peníze si požární sbor ušetřil ze svých podniků a od občanů, kteří požární sbor podporovali. Stříkačka byla po schůzi 20. května 1946 odeslána firmě ing. V. Stratílek do Vysokého Mýta za účelem rekonstrukce startování motoru. Oprava stála náš sbor částku 3.000,-Kč.

Tato motorová stříkačka byla předána MNV do užívání místnímu hasičskému sboru před veřejností dne 25. srpna 1946 za účasti 10ti sborů a 90ti požárníků. Předání provedl předseda MNV Josef  Nečas za účasti kmoter:

Dřímalová Anežka čp.76
Vašíčková Terezie čp.42
Kakáčová Marie čp.37
Hlaváčková Marie čp.15
Ševčíková Marie čp.74
Ševčíková Jarmila čp.41

Až do této doby pracovala při požárech stará čtyřkolová stříkačka od roku 1896 - rovných 50 let. Podle záznamu za období od založení sboru v roce 1893 až do roku 1946 se zúčastnil sbor s ruční dvoukolovou nebo čtyřkolovou stříkačkou celkem u 53 požárů.

Jedním z dobrých zásahů u požárů novou motorovou stříkačkou byla účast sboru v Lipovci 17. 8. 1947 o půl druhé v noci zde přijel jako první na likvidaci požáru. Sbor pracoval sám při délce 320 m hadic na jeden proud 2 1 hodiny. Účast 11 členů, kteří pracovali rychle, v kázni a obětavosti požár zdolali.

31. srpna v témže roce účast při Čestné stráži odhalení pamětní desky na rodném domku č.3 umučenému Oldřichu Blažkovi.

V roce 1948 přebírá veškeré výdaje za výzbroj a výstroj do své režie Okresní inspekce při ONV, takže našim požárníkům odpadá starost, kde zvít peníze na další vybavování požárnické techniky a výzbroje.

Na výroční schůzi valné hromady dne 6. února 1949 podal přispívající člen František Nečas návrh ohledně stavby požární zbrojnice, čímž by došlo k úpravě prostranství uprostřed obce. Oznamuje, že stavba budovy pro MNV i zbrojnice je plánována.

24. srpna 1949 proběhlo okrskové cvičení v naší obci pod záštitou MNV na oslavu předání nového místního rozhlasu veřejnosti.

24. prosince 1949 se zúčastnil sbor požáru na Těchově u Svobodů. K požáru dopravilo hasiče auto mlékaře. Požáru se zúčastnilo 10 členů, pracovali velmi dobře, plné tři hodiny na tři proudy.

V roce 1953 byl podán návrh na přípravné práce zaměřené k budování nové zbrojnice. V dubnu 1954 byl vykopán důl na vápno a dovoz kamene na základy. Protože staré skladiště už prakticky nevyhovovalo, dohodl se MNV s místním hasičským sborem na postavení nové hasičské zbrojnice, při které bude stát i nový místní národní výbor. To se také stalo a tehdejší předseda MNV Josef Meluzín a tajemník Josef Nečas se o tuto stavbu starali a za aktivní pomoci hasičů a místních občanů stavbu dokončili. Hasičský sbor podpořil tuto stavbu finančními prostředky ve výši 9.000,-Kč. Výkop základů byl zahájen 6. srpna 1955 a při výstavbě byli dáni za vzor nejlepší pracovníci Kala Ladislav čp.60 a Nečas Alois čp. 40. Zbrojnice byla dokončena a předána veřejnosti 11. srpna 1957.

V rámci spolupráce mezi požární jednotou a nově založeným JZD ve Vavřinci byl nabídnut patronát a dne 24. listopadu 1957 bylo od naší jednoty věnováno JZD Vavřinec 1 000,-Kč.

Pro dopravu hasičů k požáru měl hasičský sbor v tehdejší době k dispozici menší dodávku, která však nebyla plně vyhovující a byla vyřazena a dána do šrotu. V roce 1960 nám byla přidělena starší Tatra 805. V prosinci 1969 jsme dostali novou stříkačku PPS 12, a v roce 1970 byla předána veřejnosti do užívání místnímu hasičskému sboru.

Když porovnáme dřívější práci s ruční stříkačkou, jak namáhavě museli občané při požáru pracovat a přesto nebylo dosaženo žádaného výsledku. Při hodnocení výkonů dnešních moderních stříkaček a dopravních prostředků, je zřejmý propastný rozdíl práce hasičské techniky u požárů dříve a dnes. Jen záleží na hasičích, jak jsou schopni tyto stroje udržet v pohotovosti a jak jsou k obsluze těchto strojů vycvičeni.

V roce 1962 vstoupilo do hasičského sboru 10 žen a bylo založeno družstvo žen, které pracovalo až na malé výjimky téměř nepřetržitě až do roku 1982. Některé ženy se nám postupně vdaly, některé odstěhovaly, ale za ně se nám postupně hlásily nové členky, které jdou započatou cestou.

Ženy se zapojily i v soutěžích jednotlivců, kde si vedly velmi dobře. Příkladem byly členky Marie Hejčová z domku č.88 a Miluše Nečasová z č.115. Několikráte družstvo žen získalo dobré umístění v okresní i krajské soutěži. Celý kolektiv prvních žen získal odznak Vzorného požárníka III. Stupně.

Velmi významně pro celou naši jednotu se zapsal rok 1969, kdy družstvo dorostu postoupilo až do celostátní soutěže v Praze a odsadili v těžké konkurenci velmi pěkné páté místo.

Na úseku práce s mládeží jsme započali pracovat již v roce 1959 a v následujících. letech pracovaly stále 2 družstva. Postupně se střídali ve vedení žákovských družstev různí vedoucí, za zmínku však stojí, že manželé Pokorní se věnovali práci s hasičskou mládeží přes 15 roků a dosahovali na různých soutěžích velmi dobrých výsledků. Družstvo dorostu bylo obnoveno v roce 1986, postupně je doplňováno ve své věkové kategorii o stále nové členy, kteří nám přichází z řad mladších požárníků.

V roce 1974 bylo prováděno školení III. Stupně vzorného požárníka, které absolvovalo 14 členů. V okresní soutěži požárních jednot se naše organizace umístila za rok 1974 na prvním místě, za což nám bylo uděleno Čestné uznání Rady ONV Blansko. Během posledních roků složilo zkoušky z odbornosti II. Stupně již celkem 17 požárníků a III. Stupně 15 požárníků.

Za dosažené výsledky v oblasti požární ochrany a práci pro obec získala naše hasičská organizace medaili okresu Blansko, medaili za zásluhy od ÚV Svazu požární ochrany a medaili za příkladnou práci.

Jako místní společenská organizace jsme se podíleli při rozvoji a budování na vesnici. V oblasti rozvoje pracovní iniciativy se hasiči významně zapojili do plnění veškerých veřejně prospěšných prací v obci, z nichž ty hlavní můžeme jmenovat:

- výstavba vodovodu v roce 1952 - 1954
- výstavba hasičské zbrojnice v roce 1955 - 1957
- pomoc při výstavbě objektů JZD v obci a při sklizni úrody
- oprava rybníka v roce 1960
- při výstavbě přírodního koupaliště za obcí
- zbudování stolů, lavic, osvětlení, prodejního stánku a výstavbě přístřešku
   pro hudebníky v parku - postupně prováděné akce od r. 1964 do r. 1978
- pomoc při výstavbě kanalizace, inženýrských sítí, chodníků, obrubníků v letech
   1970 - 1976
- při výstavbě mateřské a přístavbě základní školy v letech 1977 - 1982
- při výstavbě nákupního střediska v obci v roce 1979 - 1982
- na výstavbě skladu PHM 1982
- posílení vodního zdroje u místního vodovodu v roce 1982
- generální oprava vodní nádrže v obci v roce 1983
- posílení vodních zdrojů vodovodu v r. 1984
- výstavba hřiště pro MŠ v r. 1985
- podíl na modernizaci kulturního parku v roce 1986 - 87
- generální opravě rybníka za obcí v roce 1988 a budování betonového parketu s
  kameninou v roce 1992.
- pomoc při plynofikaci obce v letech 1993 - 1994
- výměna vrat u hasičské zbrojnice v roce 1995
- vymalování, úklid a nátěry v hasičské zbrojnici zajistili mladí dorostenci v roce 2000

Na všech těchto uvedených významných budovatelských akcích a jiných veřejně prospěšných akcích menšího rozsahu byly z řad členů odpracovány tisíce brigádnických hodin. Hasiči byli vždy připraveni jak k budování, výstavbě a zvelebení obce, tak i při preventivní činnosti, k ochraně společného i soukromého majetku před zhoubnými požáry. Byly organizovány noční hlídky na ochranu úrody ve žňovém období. Mnoho dalších brigádnických hodin je věnováno údržbě požární techniky, výstroji a výzbroji. Jen za období uplynulých deseti roků od stého výročí založení hasičské jednoty v obci se sbor aktivně podílel na likvidaci následujících požárů:

- lesní požár za Veselicí v roce 1994 likvidovalo 22 hasičů z Vavřince
- dne 10 srpna 1995 při požáru seníku v Ostrově u Macochy zasahovalo 11
  hasičů
- při červencových povodních v roce 1997 se hasičský sbor podílel na
  záchraně majetku u ředitelství ČKD V Blansku při odčerpávání vody a
  budování zpevňovací hráze pomocí pytlů s pískem
- na hašení požáru v roce 1998 toho času neobydleného rodinného domku
  č.3 v naší obci, který vznikl dne 2. září asi ve 14, hodin 15 minut .
  Na likvidaci požáru, který se velmi prudce rozšířil se podílelo 14 hasičů z
  Vavřince. Do likvidace požáru se dále zapojilo 5 hasičů z Petrovic,
  5 hasičů z Veselice, 3 hasiči ze Sloupu a zásahová jednotka z Blanska.
- při likvidaci hořící trávy na pastvisku pod hřištěm. Požár vznikl 14. února
  2001 v 15 hodin a vyhořela plocha o rozloze přibližně 1 ha. První křest při
  zásahu si odbyla nová automobilová cisternová stříkačka, do které
  doplňovali při požáru vodu profesionálové z Blanska. Likvidace požáru se
  zůčastnilo 12 hasičů z Vavřince.
- dne 2.4. 2001 opakovaně zahořelo na pastvisku, likvidace ohně na ploše
  300 m2 opět provedena naší cisternou za účasti 5 hasičů z Vavřince.
- dne 17.4. 2003 výjezd a hašení lesního požáru pod Veselicí (Na lipové) a
  následné střežení a prolévání doutnajících a rozhořívajících míst vodou z
  cisternové stříkačky od 17,45 po celou noc až do 6,15 hodin druhého dne
- dne 5.5.2003 výjezd ve 12.30 hodin a hašení požáru lesa za Veselicí v
  "Podvrší" s dopravou vody z rybníka na "Podolí"
- dne 13. 5.2003 zasahoval hasičský sbor při odstraňování následků škod
  na veřejném i soukromém majetku občanů ve Vavřinci po průtrži mračen,
  automobilová stříkačka CAS 25 byla v provozu 3,5 hodiny a stříkačka
  PPS 12 v provozu 2 hodiny
- 26.5.2003 zásah při živelné pohromě ve Sloupě, čerpání vody ze sklepů
- provádění čistících a úklidových prací po povodních v letech 2003 až 2006
  ve Vavřinci, ve Sloupě a při vyklízení naplavenin v areálu před jeskyní ve
  dnech 1. a 3. dubna při odbahňování po jarní povodni a dále při vyklízení
  naplavenin na vodní trase říčky Punkvy a přístavišti Punkevních jeskyní
- na výzvu hasičského záchranného sboru Blansko pomoc 31.3. 2006 při
  noční akci na pytlování písku k záchraně majetku před rozvodněnou řekou
  Svitavou
- hašení požáru skladu u parku v neděli 16.12.2007
- hašení požáru kůlny dne 9.8.2008 ve Vavřinci č.99, kdy v nočních hodinách
  a v průběhu konání hasičské taneční pouťové zábavy v parku zasahovalo
  několik sborů za velmi ztížených podmínek

Nutno také připomenout, že obecní zastupitelstvo ve Vavřinci svým Rozhodnutím ze dne 18.září 1998 s účinností od 18. října 1998 a na základě ustanovení par. 68. odst.1 zákona č. 133/ 85 Sb. o požární ochraně v úplném znění zákona č. 91/95 Sb. obnovuje zřizovací listinu zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů ve Vavřinci.

Na základě schváleného finančního rozpočtu obce na rok 2000 jsem se v průběhu roku podílel na zajišťování požárního vozidla.Stávající T 805, která byla do obce dodána v r. 1960 jako vyřazené vojenské vozidlo valníkového typu již vzhledem ke stáří a neudržitelnému technickému stavu nesplňuje podmínky bezpečného silničního provozu. Vzhledem k cenovým možnostem obce byla zvolena varianta nákupu staršího hasičského cisternového vozidla. Po prověření asi 10 ti nabídek z různých míst naší republiky byla přijata příznivá nabídka na dodávku cisternového vozidla CAS 25, vyrobeného v roce 1985 (v posledním roce výroby těchto typů vozidel)s najetými 7.850 km od firmy "Hasičská technika a zařízení" v Chrástu u Plzně. Po osobní návštěvě ve firmě bylo zjištěno, že poměrně zachovalé vozidlo bylo dříve vlastníkem města Vimperk využíváno k nouzovému zásobování obyvatelstva pitnou vodou.

Po provedení celkové opravy a nového laku vedoucí firmy pan Soukup vozidlo v úterý dne 26. září 2000 v 15 hodin přivezl a u rybníka předvedl a předal zástupcům hasičského sboru a obci Vavřinec. Smluvně dohodnutou cenu 250.000,- Kč uhradila obec. Při druhém ročníku soutěže žáků o pohár SDH Vavřinec dne 2. června 2001 byl za účasti veřejnosti proveden "Křest" hasičského vozidla jménem "Mařka", jejíž kmotřenkou se stala naše dlouholetá členka sboru (od. r.1962) paní Marie Skotáková z č. 94. Při této příležitosti jsme se rozloučili s naší historickou "Kačenou", Tatrou 805, která doprovázela v naší obci několik hasičských generací. Tato byla prodána panu Radku Hasoňovi do Suchdola č. 35 za 10.000,- Kč.

Dne 28.1.2003 byla z prostředků sboru za 80 tis. Kč zakoupena soutěžní stříkačka PS 18. Při oslavách 110 výročí založení našeho sboru ve dnech 17 -18 května 2003 byla v neděli 18.5. pokřtěna jménem "Belinda" za účasti kmotry Elišky Kučerové.
Věřme jen , že tato nová sportovní stříkačka naplní očekávané představy velitelů , soutěžících a přispěje ještě k lepšímu umístění našich družstev na soutěžích.

Obnova a doplňování hasičské techniky, výstroje a výzbroje ve zbrojnici je financováno nejen obcí, ale také hasičským sborem. Od roku 1999 ke dnešnímu dni byl z hasičské pokladny zakoupen majetek v hodnotě přes 190 tis Kč jako hadice, proudnice, savice, kompresor, obleky a motorová stříkačka PS 18 pro sportovní soutěže, laminátová nádrž na vodu a další potřebné vybavení sboru. V roce 2005 obec zakoupila pro zásahovou jednotku nové bezpečné zásahové přilby vybavené svítilnami a v roce 2006 zakoupila plovoucí čerpadlo Plovčer Super max. v ceně přes 60 ti. Kč. S pomocí krajské dotace ve výši 100 tis. Kč a příspěvku obce 111,5 tis. Kč byla v rámci rekonstrukce MŠ zbudována hasičská klubovna s prostory pro uložení historické a soutěžní techniky. Tato klubovna je v provozu od slavnostního předání objektu do užívání dne 15.12.2007. Vybavení klubovny policemi a nábytkem bylo financováno z hasičské pokladny.

Sbor dobrovolných hasičů ve Vavřinci, jak je tedy všeobecně známo již po několik desetiletí vyvíjí poměrně intenzivní činnost v oblasti výchovy, výcviku a postupné přípravě kolektivů mladých hasičů k plnění náročných úkolů v požárním sportu. Tato výchovná práce s mládeží, má-li se plnit zodpovědně, je velice náročná na časové možnosti a osobní přístup vedoucích kolektivu mladých. Není vždy jednoduchou záležitostí udržet všechny jedince početného kolektivu mladých pohromadě. Udržet disciplinu, kázeň, zájem a pozornost mladých při plnění stanovených programových cílů patří mezi nejnáročnější úkoly na úseku práce s mládeží.

Stalo se téměř pravidlem, že do soutěží v požárním sportu se pravidelně připravuje nejen požární družstvo mužů, ale také žáků a dle možností i družstvo dorostenců. Tak tomu bylo i v průběhu uplynulého desetiletí. Zejména od nástupu nových mladých vedoucích Petra Nečase a Leoše Kovaříka se zdokonalila příprava a vedení družstev žáků a dorostu, což se výrazně projevilo zejména na výsledcích různých soutěží, kdy se družstva z Vavřince v rámci okresu Blansko z velmi početně zastoupených soutěží tradičně umisťují na předních místech. K přípravě mladých do podzimního kola soutěží také opakovaně využíváme dvoudenního soustředění na chatě Skalní mlýn.
Na základě velmi dobrých výsledků práce s mládeží bylo iniciována uspořádat první ročník soutěže žáků o pohár SDH Vavřinec, který byl uskutečněn v sobotu dne 3. června roku 2000 na místním hřišti za účasti
10 ti kolektivů. Od tohoto ročníku se každoročně soutěž u nás organizuje. V letošním roce se konal již devátý ročník. Ve spolupráce s okresním sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska jsme dne 24.5.2008 na hřišti v obci připravili a organizačně zajistili zdárný průběh okresního kola soutěže mládeže hry Plamen, kterého se zúčastnilo přes 80 kolektivů v počtu přes 700 soutěžících dětí. Dobrá práce s mládeží tak přináší své ovoce při přípravě nových nástupců a členů našeho hasičského sboru.

Po dobře vykonané práci pro požární ochranu i společnost je pamatováno i na kulturní vyžití. A tak Vavřinečtí hasiči již v roce 1957 organizovali první zájezd do Prahy a na Slapskou přehradu. Po něm následovaly během uplynulých 25 roků další jako např. do Jeseníků, Jižních Čech, Krkonoše, východní Čechy, Jižní Morava, Slovensko, Beskydy, Praha a další. V posledním období 15 ti roků byl uskutečněn zájezd na výstavu hasičské techniky do Přibyslavi, zájezd do Vídně, zájezd do Mariaczel v Rakousku, a dvoudenní zájezd do Beskyd, dále dva jednodenní zájezdy na jižní Moravu. Veškeré kulturní vyžití členů sboru požární ochrany je odměnou za vykonanou práci a pobídkou do další činnosti v požární ochraně.

Za období 115 roků od založení měl hasičský sbor ve Vavřinci celkem 345 členů. Ke dni 1.1 2008 má hasičský sbor celkem 78 členů, z toho 17 žen. Dále má 6 členů dorostu, a do žákovských družstvech je zapojeno dalších 14 žáků, z toho 2 dívky. V průběhu 115 roků se ve funkci starosty sboru vystřídalo 15 hasičů a ve funkci velitele 16 hasičů. Z nich nejdéle zastával funkci předsedy sboru František Jarůšek z čp.4 a to plných 31 roků v letech 1922 až 1951. Ve funkci velitele nejdéle pracoval Josef Jarůšek z čp.18 a to 22 roků v období 1910 až 1936 a menší přestávkou.Ve funkci řidiče, strojníka a materielně technického referenta pracoval nepřetržitě plných 30 roků od roku 1958 do roku 1987 Jan Kakáč z čp.90.

Ve vzpomínce za uplynulých 115 roků nelze zapomenout na památku všech členů našeho hasičského sboru, kteří již dnes nejsou mezi námi . Byl by to dlouhý výčet jmen bývalých členů sboru. Proto bych chtěl připomenout alespoň jména členů, kteří odešli z našich řad za uplynulé období 10 ti roků a to:

Jan Kakáč z domu č. 37 zemřel v roce 1998
Antonín Ševčík z domu č. 41 zemřel v roce 1999
Jaromír Jarůšek z domu č. 4 zemřel v roce 2001
Josef Vybíhal z domu č. 64 zemřel v roce 2002
Václav Štolpa zemřel v roce 2002 původem z domu č.43, do jeho odstěhování
do Blanska byl aktivním členem hasičského sboru
Rudolf Kakáč z domu
č. 125
zemřel v roce 2004
Jan Jícha z domu
č. 110
zemřel v roce 2004
Jan Musil z domu č. 32 zemřel v roce 2004
Josef Slouka z domu č. 26 zemřel v roce 2004
Květoslava Zouharová z domu č. 99 zemřela v roce 2006
Alois Skoták z domu č. 94 zemřel v roce 2007Při hodnocení dosažených výsledků za uplynulé období 115 roků hasičské práce zejména v dalším nastávajícím období musíme dbát na to, aby technika byla stále ve 100% stavu připravena k zásahu při požáru, ochraně majetku a záchraně života občanů.

Záleží na veliteli, strojníkovi, řidiči a všech dalších hasičích, aby dbali péče o požární techniku a tato byla stále připravena v případě nutnosti zásahu co nejrychleji dosáhnout zdolání požáru a zamezení následným škodám. Pro splnění těchto záměrů musíme vytvářet veškeré předpoklady, zvláště v oblasti prevence a předcházení vzniku požárů, v oblasti školení a výcviku družstev, při výchově občanů, mládeže a zvláště při údržbě a stálé připravenosti požární techniky. S tím související zajištění potřebných finančních prostředků na doplňování výstroje, výzbroje, tyto účelně a hospodárně vynakládat a o svěřený majetek řádně pečovat.

Tento úkol spočívá na hasičích naší obce a je skutečně na nás všech, jakého výsledku bude při naplňování tohoto úkolu dosaženo.

Závěrem mi proto dovolte, abych upřímně poděkoval všem členům hasičského sboru, kteří se co nejvíce zasloužili o dosažené pracovní výsledky v požární ochraně a zvláště pak těm dříve narozeným, kteří po dlouhá léta zůstali věrni naší dobrovolné hasičské organizaci.

Přeji vám všem pevné zdraví a mnoho úspěchů do dalších roků práce v hasičském sboru.

Ve Vavřinci dne 13. září 2008
 
  Zpracoval: Jan Kakáč, starosta SDH Vavřinec